Niniejsza informacja jest przeznaczona dla Kontrahentów Spółki SealCo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, tj. osób fizycznych, osób fizycznych reprezentujących osoby prawne (spółki) będące kontrahentami, lub osób wymienionych w umowach lub wskazanych w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z SealCo Sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.05.2018 r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych przez SealCo Sp. z o.o.. W związku z tym, w trosce o prywatność i ochronę danych, poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest SealCo Sp. z o.o. w Koninie, ul. Przemysłowa 83A, 62-510 Konin, e-mail: biuro@sealco.pl, tel. 63 243 71 47.
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji zawartych umów, w szczególności w celu niezbędnym dla realizacji umów sprzedaży oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i na podstawie art.6 ust.1 lit. b) i lit. f) RODO (tj. lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych).
SealCo Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy, a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami. Informujemy, że do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz inne uprawomocnione organy państwowe, a także podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych (działające na zlecenie SealCo Sp. z o.o.), takie jak firmy kurierskie, transportowe, czy też ubezpieczeniowe.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia umowy i kontynuowania współpracy. Ponadto, są Państwo zobowiązani do ich podania na mocy przepisów podatkowych (np. dane zawarte w fakturach). Dane osobowe osób o których mowa powyżej nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art.15-21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z praw tych można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@sealco.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 83A, 62-510 Konin